Rouw- en verliescounselor

€ 2000.00 incl. btw
€ 2000.00 excl. btw

Rouw- en verliescounselor

Het postgraduaat Rouw- en verliescounselor wil cursisten een grondige basis aanbieden om zowel algemene zorg als specifieke begeleiding te verschaffen aan de getroffenen van acute of chronische verlieservaringen

€ 2000.00 incl. btw
€ 2000.00 excl. btw

Over deze opleiding

De nadruk leggen we hierbij zowel op kennen en kunnen als op het kunnen zijn, namelijk het ontwikkelen van de juiste houding en attitude in de omgang met geschokte en (acuut) rouwende zorgbehoevenden. Hierbij reiken we de nodige vaardigheden en methodieken aan om je te bekwamen in het opvangen, ondersteunen en begeleiden van mensen in rouw.

Voor wie

Dit postgraduaat staat open voor bachelors en masters die zich willen bekwamen in het opvangen, ondersteunen en begeleiden van mensen die geconfronteerd worden met rouw in de brede zin en binnen diverse werkdomeinen.

Hebben rechtstreeks toegang tot de opleiding, gericht op het behalen van een getuigschrift:
- houders van een HBO5-, graduaats- of bachelordiploma in de brede menswetenschappelijke richting
(verpleegkunde, vroedkunde, sociaal werk, ergotherapie, onderwijs, toegepaste psychologie,
orthopedagogie e.d.)
OF
- houders van een masterdiploma in de brede menswetenschappelijke richting (o.a. klinische
psychologie, orthopedagogie, geneeskunde, seksuologie, psychiatrie, criminologie e.d.)

Hebben toegang tot de opleiding, gericht op het behalen van een attest van deelname (indien niet minimaal HBO-5 diploma):
- personen die professioneel of op vrijwillige basis actief aan het werk zijn in een juiste medische en/of
klinische setting mits toelating van de coördinator 

Programma

Het postgraduaat omvat 20 studiepunten (programma van één academiejaar) verdeeld over vijf modules. De lessen bestaan uit theorie gekoppeld aan praktijk en intervisiemomenten.

Cursisten leren zich, aan de hand van een degelijke theoretische vorming op basis van de meest actuele rouwtheorieën en methodes van begeleiding, te vergewissen van de indicatie voor en de oriëntering naar specifieke rouwbegeleiding die nodig is om een kwaliteitsvolle hulpverlening te bieden aan de getroffenen van (acute en chronische) verlieservaringen.
Cursisten leren een juiste analyse van de verlieservaring maken, met inbegrip van de inschatting van de impact op de leefomgeving van de getroffene(n) en rekening houdend met de beschikbare hulpbronnen en de globale situatie van de getroffene(n) om te kunnen kiezen voor de meest geschikte acute en uitgestelde ondersteuning.


MODULE 1: WETENSCHAPPELIJKE INZICHTEN IN DE HEDENDAAGSE VERLIES- EN ROUWMODELLEN

21u
 • De cursist kan het Duaal Procesmodel toepassen op een casus en daarbij de verschillende rouwreacties opsommen.
 • De cursist kent de verschillende hechtingsstijlen en kan deze in verband brengen met het rouwproces. Hierbij kan de cursist een inschatting maken van de link tussen de hechtingsstijl en de rouwreacties.
 • De cursist kan uitleggen wat betekenisgeving inhoudt en kan vormgeven aan hoe een cliënt hierin begeleid kan worden.

MODULE 2: TRAUMATISCH VERLIES: VAN ACUTE OPVANG TOT GECOMPLICEERDE ROUW

24u
 • De cursist kan de tekens of symptomen van gecompliceerde rouw opsommen en illustreren.
 • De cursist kan demonstreren welke houding wordt aangenomen bij acute opvang.
 • De cursist kan benoemen op welke manier acute opvang verschilt van rouwbegeleiding.
 • De cursist kan demonstreren op welke wijze mensen in acute opvang gestabiliseerd kunnen worden.

 

MODULE 3: PROCESMATIGE EN METHODISCHE ROUWBEGELEIDING

21u
 • De cursist kan een analyse maken van een begeleiding of gesprek en daarbij de begrippen presentie, proces en procedure uitwerken.
 • De cursist kan vormgeven aan de eigen 'luisterhouding' en daarbij demonstreren hoe het spiegelen van verbale en non-verbale communicatie ingezet kan worden in gesprekken.
 • De cursist kan benoemen welke verbinding centraal staat in het rouwproces van de cliënt en kan uitleggen wat de impact hiervan is op het verdere rouwproces.

MODULE 4: ROUW BINNEN HET GEZIN

31u
 • De cursist kan demonstreren op welke manieren je als begeleider toegang kan krijgen tot de leefwereld van kinderen en jongeren.
 • De cursist kan vormgeven aan creatieve technieken en deze inzetten in gesprekken met kinderen en jongeren.
 • De cursist kan enkele basisbegrippen opsommen vanuit de systeemtherapie en demonstreren hoe deze ingezet kunnen worden binnen het rouwproces van een gezin.

MODULE 5: VAN LEVEND VERLIES NAAR LEVENSVERLIES

24u
 • De cursist kan uitleggen wat de impact is van een gezinslid met een beperking.
 • De cursist kan de specificiteit benoemen van levend verlies en daarbij beschrijven wat het verschil is met levensverlies.
 • De cursist kan benoemen welke houding belangrijk is in de palliatieve begeleiding en met welke aspecten dient rekening gehouden te worden.
 • De cursist kan demonstreren hoe in gesprek gegaan kan worden met betrekking tot euthanasie en hoe ook kinderen en jongeren hierin betrokken kunnen worden.
 • De cursist kan een begeleidingstraject uitwerken voor een gezin waarin een gezinslid euthanasie wenst.

Na elke module volgt een schriftelijke evaluatie-opdracht. Van elk intervisiemoment maakt de cursist een schriftelijk verslag dat aan de betrokken docent(en) bezorgd wordt. Aan het einde van de opleiding volgt een examendag waarop de cursisten hun integratie-opdracht over de vijf modules heen mondeling toelichten voor een jury.

ONDERDEEL 

 • Wetenschappelijke inzichten in de hedendaagse verlies- en rouwmodellen
  • SP 4
  • CU 21
 • Traumatisch verlies: van acute opvang tot gecompliceerde rouw
  • SP 4
  • CU 24
 • Procesmatige en methodische rouwbegeleiding
  • SP 4
  • CU 21
 • Rouw binnen het gezin
  • SP 4
  • CU 31
 • Van levend verlies naar levensverlies
  • SP 4
  • CU 24

SP = studiepunten

CU = contacturen

Minimaal een bachelordiploma in de brede menswetenschappelijke richting zoals verpleegkunde, vroedkunde, sociaal werk, ergotherapie, onderwijs of toegepaste psychologie.
Of een masterdiploma in de brede menswetenschappelijke richting zoals klinische psychologie, orthopedagogiek, geneeskunde, seksuologie of psychiatrie.
En professioneel of op vrijwillige basis actief aan het werk in een juiste medische en/of klinische setting.


DATA
De opleiding wordt gespreid over 17 lesdagen van 7 contacturen (vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur) en 3 lesavonden van telkens 3 uur. De lessen starten op vrijdag 20 september 2024.

LOCATIE
Hogeschool PXL
Campus Guffenslaan
Guffenslaan 39
3500 HASSELT


INSCHRIJVINGS- EN BETALINGSMODALITEITEN
Inschrijven kan op de Dienst Studentenadministratie van Hogeschool PXL, Elfde-Liniestraat 23A (PXL-NeXT, gebouw D) te 3500 Hasselt.
Je kan voorinschrijven via de website http://voorinschrijvingen.pxl.be.
Voor meer informatie kan je terecht op het mailadres inschrijvingen@pxl.be.
Voor meer informatie over de betalingsmodaliteiten kan je terecht op het telefoonnummer +32 (0)11 77 57 05.Ik wil meer weten

Vond je geen antwoord op je vraag? Stel ze hier aan onze medewerkers.