Business

Pedagogisch ICT-Coördinator

€ 1275.00
Vrijgesteld van BTW

Pedagogisch ICT-Coördinator

Het postgraduaat leidt Pedagogisch ICT-coördinator (Digitaal Leren) op tot pedagogisch ICT-coördinator op school. 

€ 1275.00
Vrijgesteld van BTW

Over deze opleiding

Met de Digisprong zijn er een pak tablets, chromebooks, laptops en andere hardware aanwezig. Mede dankzij de Vlaamse ICT-coördinatoren Liga (VICLI) is er sinds het schooljaar 2021-2022 het ambt van ICT-coördinator in het basisonderwijs, secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, de centra voor basiseducatie en de centra voor volwassenonderwijs. Door deze noodzaak en erkenning stellen scholen een pedagogisch ICT-coördinator aan die instaat voor de didactische integratie van ICT op school en in de klas. Hij kan digitale leeractiveiten ontwerpen, online leren faciliteren, digitale leermiddelen ontsluiten, digitaal differentiëren, digitaal evalueren en bezit digitale knowhow. Met als bovenliggende competenties het opvolgen van digitale trends en innovatie in ICT initiëren. Onze afgestudeerden hebben expertise in digitale leeractiveiten, online leren, digitale knowhow, digitale leermiddelen, digitaal differentiëren, digitaal evalueren, trends en innovatie in ICT op school. Ze zijn gedreven door digitalisering en vernieuwing, inspirerend voor anderen, reflectief en onderzoekend, team- en netwerkgericht. 

Het postgraduaat is volledig via afstandsonderwijs met synchrone en asynchrone lessen. 

Voor wie

Conform de diplomavereisten voor het ambt van ICT-coördinator in het Vlaamse onderwijs staat dit postgraduaat open voor alle masters, bachelors en graduaten. Bijgevolg omvat de doelgroep iedereen met een master-, bachelor- of graduaatsdiploma, ongeacht de tewerkstelling. Hierdoor is het mogelijk dat cursisten die niet in het onderwijs zijn tewerkgesteld ook kunnen instromen. 


We richten ons enerzijds op cursisten die rechtstreeks instromen uit de reguliere Bachelor in het onderwijs. Zo hebben pas afgestudeerden de kans om het postgraduaat pedagogisch ICT-coördinator te behalen in een extra jaar en bijkomend het postgraduaat technisch ICT-coördinator in twee jaar. Anderzijds richten we ons ook op werkenden die al enige tijd aan de slag zijn als ICT-coördinator op school en zich bijkomend willen professionaliseren. Om tegemoet te komen aan dit instroomprofiel en met het oog op levenslang leren, organiseren we het postgraduaat via online afstandsonderwijs. Bovendien is er ook de mogelijkheid om modules apart op te nemen, zodat ook kandidaten die een specifiek onderdeel van de opleiding willen volgen bij ons terecht kunnen. 

Programma

PROGRAMMA                                                                           
Er zijn 24 online lessen van telkens drie uur die elke dinsdagavond plaatsvinden van 18.00 tot 21.00 uur, uitgezonderd tijdens de schoolvakanties.
Modules:

      o Digitale knowhow en leermiddelen
      o Digitale leeractiviteiten en online leren
      o Digitaal differentiëren en evalueren
      o Trends en innovatie

Digitale knowhow en leermiddelen

36u

(van 18u - 21u)

 • Een breed repertoire van educatieve technologie opbouwen.
 • Doelgericht digitale leermiddelen zoeken, selecteren, beoordelen, aanpassen en eventueel creëren met een duurzaam karakter. 
 • Het gebruik en de creatie van open leermiddelen begrijpen, inclusief de juiste toekenning ervan. 
 • Vlot eenvoudige problemen met soft- en hardware zelfstandig oplossen. 
 • Aanwezige hardware in de onderwijspraktijk bedienen. 
 • Audio-, foto- en videobestanden bewerken.  
Datum Onderwerp Docent/Gastspreker
Digitaal differentiëren en evalueren
Digitale leeractiviteiten en online leren
Digitiale knowhow en leermiddelen
Trends en innovatie

Digitale leeractiviteiten en online leren

36u

(van 18u - 21u)

 • Met een kritische en analytische kijk bepalen welke authentieke leertaken (instructie, motivatie, activerende werkvormen, samenwerkend en zelfregulerend leren, ...) doelgericht gedigitaliseerd kunnen worden in de eigen onderwijspraktijk. 
 • Multimedia- en ontwerpprincipes toepassen bij het ontwerpen van digitale leeractiviteiten. 
 • De structuur, vormgeving en content bij digitale leeractiviteiten uitwerken en op punt stellen. 
 • Digitale leeractiviteiten ontwerpen binnen het principe van flipped classroom, blended learning, afstandsonderwijs, ... 
 • Inzicht verwerven in de verschillende vormen van online leren. 
 • Een online cursus ontwikkelen in een elektronische leeromgeving.

Digitaal evalueren en differentiëren

36u

 (van 18u - 21u)

 • Kritisch gebruikmaken van verschillende digitale evaluaties die afgestemd zijn op inhoudelijke, didactische en technologische normen. 
 • Digitaal leeractiviteiten van leerlingen monitoren en hierop anticiperen. 
 • Geavanceerde gegevensverzameling implementeren in de digitale leeractiviteiten gebaseerd op bv. learning analytics en deze gebruiken om onderwijs- en leerstrategieën te innoveren. 
 • Onderwijs- en leeractiviteiten innoveren met educatieve technologie voor differentiatie, gepersonaliseerd leren, coaching en support. 
 • Met educatieve technologie digitale leerroutes ontwerpen om de effectiviteit van differentiatie en gepersonaliseerd leren te bevorderen. 
 • Educatieve technologie toepassen in de onderwijspraktijk om de effectiviteit van differentiatie en gepersonaliseerd leren te bevorderen.

Trends en innovatie

36u

(van 18u - 21u)

 • Een ICT-beleidsplan ontwikkelen voor de eigen onderwijspraktijk. 
 • Het duurzame karakter inzake onderwijsinnovatie met ICT evalueren met het oog op verandermanagement. 
 • Concrete acties uitwerken m.b.t. mediawijsheid of GDPR voor de eigen onderwijspraktijk. 

Trainers en docenten

Onze trainers en docenten zijn echte experten uit het werkveld. Zij staan klaar om ondernemende studenten, professionals en bedrijven te inspireren en verder te helpen. Met een sterk netwerk aan freelance trainers en docenten haalt PXL-NeXT de beste expertise in huis!

Lees meer
Trainers

kmo-portefeuille

Thema: Digitalisering - Software

De kmo-portefeuille is een subsidie van de Vlaamse Overheid waardoor je tot 30% van je inschrijvingsgeld kan recupereren. Lees hier hoe de KMO-portefeuille in zijn werk gaat. 

 • MO* € 1020.00
 • KO** € 892.50

Netto verschuldigd bedrag voor:

* middelgrote ondernemingen

** kleine ondernemingen

We beogen om cursisten competentiegericht op te leiden, dit impliceert een wisselwerking tussen theoretische kaders, eenvoudige en complexe oefeningen en implementatie in de onderwijspraktijk.

De evaluatie gebeurt a.d.h.v. een criteriumgericht interview met de cursist, trainer en coördinator. Hiervoor stelt de cursist een portfolio samen met zelfevaluatie. 


Als je op alle modules slaagt, krijg je het postgraduaatgetuigschrift. Als je niet voor alle modules ingeschreven of geslaagd bent, kan je een attest van deelname verkrijgen per module. 

ONDERDEEL 

 • Digitale knowhow een leermiddelen
  • SP 5
  • CU 36
 •  Digitale leeractiviteiten en online leren 
  • SP 5
  • CU 36
 • Digitaal evalueren en differentiëren
  • SP 5
  • CU 36
 •  Trends en innovatie 
  • SP 5
  • CU 36

SP = studiepunten 

CU = contacturen

Het succesvol afronden van de module ‘Trends en innovatie’ geeft een vrijstelling voor dezelfde module uit het postgraduaat ‘Technisch ICT-coördinator’. 

Er zijn 24 lesavonden van telkens drie uur die plaatvinden van 18.00 tot 21.00 uur. Daarnaast is er tijd voorzien om lessen zelfstandig te verwerven en verwerken. De cursist volgt de avondlessen synchroon online of asynchroon online in combinatie met zelfstudie. 

Al de modules van het Postgraduaat kunnen apart worden gevolgd. De kostprijs per module is 320 Euro. De inschrijving voor een aparte module is steeds onder voorbehoud van beschikbare plaatsen in functie van de inschrijvingen voor het volledige postgraduaat.   

Ik wil meer weten

Vond je geen antwoord op je vraag? Stel ze hier aan onze medewerkers.