Auti-coach

€ 1650.00 incl. btw
€ 1650.00 excl. btw

Auti-coach

Als auti-coach ben je in eerste instantie een expert op vlak van autisme. De auti-coach is een kei in autism reasoning, heeft een groot inlevingsvermogen en kan elke situatie analyseren vanuit het perspectief van de persoon met autisme binnen de context. 

€ 1650.00 incl. btw
€ 1650.00 excl. btw

Over deze opleiding

Vanuit de analyse zal je de persoon met autisme ondersteunen en aansturen in het verhogen van zijn zelfstandigheid en leefcomfort in woon-, werk-, leef- en vrije tijd en het vermijden van crisissituaties. 

Het preventief werken, gericht op het voorkomen van crisissituaties, is het hoofddoel. Als crisissituaties zich voordoen, ontwikkelt de auti-coach al dan niet samen met de persoon met autisme en/of zijn omgeving de gepaste strategie om die situaties het hoofd te bieden. De auti-coach is ook een bemiddelaar tussen de persoon met autisme en zijn (directe) omgeving met als doel afstemming te realiseren tussen de eigenheid van de persoon met autisme en de verwachtingen van zijn omgeving. 

De auti-coach begeleidt de persoon met autisme op zijn traject van levenslang leren in het vinden van verklaringen, oplossingen en inzichten bij vragen, problemen of gedrag. 

De lessen vinden plaats in kleine groepen in functie van de interactie met elkaar en de lesgevers. Het betreft een combinatie van theorielessen, gevolgd door lessen gericht op de integratie van kennis door middel van casuïstiek. Het postgraduaat omvat 30 studiepunten en loopt over twee academiejaren. Naast de 178 contacturen heb je ruim de tijd om het eindwerk te maken. Tijdens het eerste jaar doe je een observeerstage van een casus (die je zelf kiest) en die je in het tweede jaar zal begeleiden. 

De opleiding bestaat uit vier opleidingsonderdelen die gebouwd zijn rond een centraal thema: 

 • jaar 1: expertise & auti-reasoning 
 • jaar 2: coachen & eindwerk 

Voor wie

Binnen de opleiding wordt een tweeledige doelgroep beoogd. Enerzijds kunnen er professionelen deelnemen vanuit de onderwijs- en gezondheidsverleningscontext. Anderzijds wordt de opleiding opengesteld voor ouders van kinderen met een autismespectrumstoornis. Het is een bewuste keuze van de opleiding om de doelgroep vanuit deze twee groepen op te stellen. Op deze manier ontmoet het perspectief van de ouders het perspectief van de professionelen wat leidt tot zeer sterke en mooie leerinhouden binnen de opleiding. 

Onderstaande nog een concreet overzicht met toelichting rond de specifieke profielen voor de professionelen: 

 • Onderwijs: leerkrachten vanuit alle opleidingsniveaus en contexten, zorgcoördinatie/zorgteam, beleidsmakers, begeleiding vanuit het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB), ondersteuningsnetwerk, … 
 • Gezondheidszorg: (para)medische hulpverleners (waaronder logopedisten, verpleegkundigen, ergotherapeuten, kinesitherapeuten, artsen, maatschappelijk werkers/assistenten, …), beleidsmakers, arbeidscoaches, … 

Programma

Module 1 expertise

48u
Binnen de module expertise wordt uitgebreid stilgestaan rond de theoretische basiskennis van autismespectrumstoornissen. Hierbij wordt de focus gelegd op de talenten en de kwetsbaarheden van de doelgroep personen met een autismespectrumstoornis. Deze kennis wordt stapsgewijs opgebouwd, zodat de cursisten deze inhouden leren toepassen binnen hun analyses van het gedrag van mensen met ASS. Centrale thema’s die in deze module aan bod komen zijn de volgende: centrale coherentie, het voorspellende brein, theory of mind, executieve functies, zintuigelijke verwerking, communicatie, diagnostiek en onderzoek.  

Module 2 autism-reasoning

60u
Binnen de module autism-reasoning wordt meer op toepassingsniveau aan de slag gegaan met de inhouden vanuit de module expertise. Bijkomend wordt er verder stil gestaan bij diverse thema’s en subdoelgroepen binnen de ruime doelgroep van mensen met ASS. In deze module ligt de focus op: kinderen met ASS en spelen, adolescenten met ASS en leren/vrijetijd, volwassenen en arbeid/vrijetijd, stressgedrag bij mensen met ASS, systeemdenken, samenwerken met partners van een volwassene met ASS, samenwerken met ouders van een kind met ASS, …  

Module 3 coachen

48u
In de derde module gaan we verdiepend aan de slag met de inhouden vanuit modules 1 en 2. Bijkomend focussen we specifiek op methodisch werken binnen het coachen. Hierbij staan we verdiepend stil bij de begeleidingsstijl, visualiseren, digitaal coachen, comorbide aandoeningen, … In deze module voegen we eveneens vraaggestuurde inhouden toe. Als cursistengroep kan je dus zelf inhoud naar voren brengen waar de vaste lesgevers op zullen inspelen tijdens hun lessen. In deze module zal je effectief een coaching vormgeven voor een persoon met autisme binnen de eigen leef- of werkomgeving.

Module 4 eindwerk

32u
In de laatste module maak je een integratie rond alle eerdere leerstof. Je werkt een casestudie uit binnen een eindwerkvorm om aan te tonen dat zij alle competenties vanuit de opleiding effectief hebben behaald. Hierbij bestuderen we nog aspecten zoals ethiek, beroepsgeheim, terugbetalingen, …  


Doorheen alle modules werken we met interactieve hoorcolleges en met werkcolleges. In de werkcolleges werkt de studentengroep begeleid rond diverse thema’s in functie van hun evaluatieportfolio.  


Bovendien reiken we een digitale leeromgeving aan. In deze digitale leeromgeving kan je kennisclips terugvinden rond diverse thema’s en zal je gestimuleerd worden om meer in te zetten op de competenties rond levenslang leren. 

Trainers en docenten

Onze trainers en docenten zijn echte experten uit het werkveld. Zij staan klaar om ondernemende studenten, professionals en bedrijven te inspireren en verder te helpen. Met een sterk netwerk aan freelance trainers en docenten haalt PXL-NeXT de beste expertise in huis!

Lees meer
Trainers

Jan
De Corte

Andere besparingen

Bespaar elk jaar tot 125 euro bij PXL-NeXT. Meer informatie over opleidingscheques.

Dit is de hervormde versie van betaald educatief verlof. Alles over het Vlaams opleidingsverlof.

Je houdt een logboek/portfolio bij van de ondernomen acties in functie van de opleiding, onder andere geraadpleegde literatuur, observatie/stage-ervaringen, weerslag van begeleidingsgesprekken, de gekregen feedback bij de vorderingen bij het maken van het eindwerk. Na elke module dien je een schriftelijke versie in die je mondeling verdedigt. 

Tijdens het tweede jaar maak je een eindwerk dat je presenteert voor een jury van inhoudsdeskundigen. 

Wie geen bachelor- of masterdiploma bezit, kan toch de opleiding aanvangen en krijgt na afloop een attest van deelname per afgeronde module.

Onderdeel         SP  CU 

Expertise            7   48

Auti-reasoning    8   60

Coachen             7   48

Eindwerk            8   32


SP = studiepunt
CU = contacturen

 

 

Rechtstreekse toegang gericht op het behalen van een getuigschrift postgraduaat: 

Alle professionele en academische bachelors uit de studiegebieden:

 • onderwijs (kleuter, lager, secundair, ...) 
 • gezondheidszorg (ergotherapie, verpleegkunde, ...)
 • psychologische en pedagogische wetenschappen (psychologie, orthopedagogie, ...)
 • sociaal agogisch werk (agogiek, sociaal werk, gezinswetenschappen, ...)
 • sociale gezondheidswetenschappen (logopedie, ...)
 • bewegings- en revalidatiewetenschappen (kinesitherapie, lichamelijke opvoeding, ...)
 • geneeskunde 


Alle professionele en academische bachelors uit andere studiegebieden die ouder zijn van een kind met autisme 

Alle professionele en academische bachelors uit andere studiegebieden die geen ouder zijn van een kind met autisme kunnen instromen na een positief intakegesprek. 

Toegang gericht op het behalen van een bewijs van deelname, al dan niet na assessment: 

ouders van kinderen met autisme die noch een professionele noch een academische bachelor hebben, kunnen instromen na een positief intakegesprek. 

Wie geen bachelor- of masterdiploma bezit, kan toch de opleiding aanvangen en krijgt na afloop een attest van deelname per afgeronde module. 

De lessen zullen online en fysiek op Campus Vildersstraat doorgaan. 
Hogeschool PXL 
Campus Vildersstraat 
Vildersstraat 5 
3500 HASSELT 

Ik wil meer weten

Vond je geen antwoord op je vraag? Stel ze hier aan onze medewerkers.